ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 44.16

แก็สโซฮอลล์ 95 36.35

แก็สโซฮอลล์ 91 36.08

แก็สโซฮอลล์ อี 20 34.04

แก็สโซฮอลล์ อี 85 34.49

ดีเซล 33.44

EnergyStat.diesel_B7 33.44

ดีเซล บี 20 33.44

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.56

Hover Icon
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ”อุตสาหกรรมอาสา บริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ”อุตสาหกรรมอาสา บริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินเเดน จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

23 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
ข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดเเทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unil โดยจัดฐานความรู้ 1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เทคโนโลยีเตาประสิทธิภาพสูง เตาซุปเปอร์อั่งโล่ เตาน้ำมันพืชใช้แล้ว ณ วัดพุทธธรรมรังสี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

23 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดเเทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unil

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่2 (จังหวัดราชบุรี) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดเเทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unil โดยจัดฐานความรู้ 1 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เทคโนโลยีเตาประสิทธิภาพสูง เตาซุปเปอร์อั่งโล่ เตาน้ำมันพืชใช้แล้ว ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

21 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการเเละแผนพลังงาน ลงพื้นที่มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม สร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2x2 เมตร) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางปลาคลองนก

21 มีนาคม 2566
1
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนพลังงาน และศึกษาดูงาน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำร่างแผนพลังงาน และศึกษาดูงาน ภายใต้ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี อปท.ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจำนวน 15 แห่ง ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

21 มีนาคม 2566
1
Hover Icon
มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร(แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการเเละแผนพลังงาน ลงพื้นที่มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร(แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม สร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2x2เมตร) ณ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและการเกษตรแปรรูปอาหารเมืองศาลายา 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรกระทุ่มล้ม

20 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ชี้เเจงรายละเอียด โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวศิวรินทร์ ธิวรรณ์ นักวิชาการพลังงาน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ชี้เเจงรายละเอียด โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

17 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก)  ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวศิวรินทร์ ธิวรรณ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ ลงพื้นที่มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม สร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2x2เมตร) ณ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากานต้า 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นตาล 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม4 กลุ่มแปรรูปผัก/ผลไม้บ้านหลวง

17 มีนาคม 2566
0
Hover Icon
ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม โรงอบเเห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม โรงอบเเห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยผลผลิตทางการเกษตรคลองนกกระทุง เเละ โรงอบเเห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4เมตร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กลุ่มบ้านขนมไทย

16 มีนาคม 2566
1
Hover Icon
มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2เมตร (แบบของพิษณุโลก) ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม สร้างมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงาน(ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2x2เมตร) ณ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยผลผลิตทางการเกษตรคลองนกกระทุง 2 กลุ่มบ้านขนมไทย

16 มีนาคม 2566
2
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ ตำรวจปราบปรามน้ำมันเถื่อน ภาค 7 (ศ.ปนม.7) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

21 กุมภาพันธ์ 2566
3
Hover Icon
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายเจษฎา ไชยสุทธิ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

20 พฤษภาคม 2565
9
Hover Icon
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บน้ำมันเตาจำนวน 2.4แสนลิตรจำนวน2ถังรวม480,000 ลิตร ก๊าซหุงต้ม 7,020 ลิตร สำหรับใช้ในกิจการโรงงาน

วันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา14.00 น นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารของสถานประกอบการเป็นผู้รายงานข้อมูลและนำตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บน้ำมันเตาจำนวน 2.4แสนลิตรจำนวน2ถังรวม480,000 ลิตร ก๊าซหุงต้ม 7,020 ลิตร สำหรับใช้ในกิจการโรงงาน

28 กุมภาพันธ์ 2565
3
Hover Icon
ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ระบบควบคุมไอน้ำมันของรถขนส่งน้ำมัน ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ระบบควบคุมไอน้ำมันของรถขนส่งน้ำมัน ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

14 กุมภาพันธ์ 2565
1
Hover Icon
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565

กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เพิ่มเติมข้อมูลรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันหมุนเร็วบี 20 และประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่9) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับเปลีี่ยนสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7

14 กุมภาพันธ์ 2565
11
Hover Icon
ลงพื้นที่ ณ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทประภากรออยล์จำกัด เพื่อตรวจความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สิ่งแวดล้อมภาค 5 ทรัพยากรจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองอ้อมใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทประภากรออยล์จำกัด เพื่อตรวจความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ พบว่ามีคราบน้ำมันไหลลงตามคลองบริเวณใกล้เคียง และมีรอยไหม้ดำบริเวณตึกอาคาร ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ในการเข้าเก็บคราบน้ำมัน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ และได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการโรยทรายบริเวณทางเข้า เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

30 พฤศจิกายน 2564
7
Hover Icon
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ของบริษัทประภากรออยล์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ของบริษัทประภากรออยล์ ตั้งอยู่ที่ตลาดธันยา ม.2 ถ.เพชรเกษยม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว และลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างเคียง จำนวน 3 คูหา โดยมีเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พื้นที่ข้างเคียง และดับเพลิงจากกรุงเทพ ระดมกำลังฉีดน้ำและโฟม สามารถควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณ 14.30 น. มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 1 ราย

29 พฤศจิกายน 2564
13
Hover Icon
นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงตรวจติดตามสถานที่เก็บน้ำมันที่ถูกไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

วันที่ 30 มิ.ย. 2564 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงตรวจติดตามสถานที่เก็บน้ำมันที่ถูกไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด พบว่ายังมีคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ปนอยู่ในทรายที่เอามาซับ จึงให้ผู้ประกอบการขนทรายออกไป เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก อาจทำให้ทรายและคราบน้ำมันไหลลงท่อระบายน้ำได้

1 กรกฎาคม 2564
6
Hover Icon
น้ำมัน?เชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติ?ควบคุม?น้ำ?มัน?เชื้อเพลิง? หมายถึง?น้ำ?มัน?ชนิด?ใด?บ้าง?

”น้ำมัน?เชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติ?ควบคุม?น้ำ?มัน?เชื้อเพลิง? หมายถึง?น้ำ?มัน?ชนิด?ใด?บ้าง? ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน

26 พฤษภาคม 2564
28
ดูทั้งหมด
Hover Icon
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

??ประชาสัมพันธ์?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มิถุนายน 2565
5
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

??ประชาสัมพันธ์ ?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7 มิถุนายน 2565
3
Hover Icon
การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

?? ประชาสัมพันธ์ ?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7 มิถุนายน 2565
13
Hover Icon
แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และประชุมเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พลังงาน

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และประชุมเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พลังงาน ณ ห้องห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ จิวะสมหวัง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ในการแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ อปท. ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ห้วยพระ อบต.ทรงคนอง อบต.กำแพงแสน และ อบต.บางระกำ เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

25 เมษายน 2565
4
Hover Icon
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (ก.บ.จ.นฐ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม โดย นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (ก.บ.จ.นฐ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้นำโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เสนอในที่ประชุมเพื่อขอมติเห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมติในที่ประชุม (ก.บ.จ.นฐ) เห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

24 มีนาคม 2565
4
Hover Icon
ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน งบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสำรวจความพร้อมของกลุ่ม พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติ ในการขอรับการสนับสนุน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัย ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากานต้า ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม

14 มีนาคม 2565
1
Hover Icon
ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน งบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสำรวจความพร้อมของกลุ่ม พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติ ในการขอรับการสนับสนุน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพระคุณแม่เกษตรเข้มแข็ง ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

15 มีนาคม 2565
0
Hover Icon
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องเย็น ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

8 มีนาคม 2565
8
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลสระพัฒนา

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ติดตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลสระพัฒนา

7 มีนาคม 2565
2
Hover Icon
???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขอรับสนับสนุน

8 กุมภาพันธ์ 2565
2
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน