หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรรศชล-พุทธรัตนา
นายทรรศชล พุทธรัตนา

พลังงานจังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์:

กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน
นายรัฐวิชญ์-จิวะสมหวัง
นายรัฐวิชญ์ จิวะสมหวัง

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

โทรศัพท์:

นางสุชีรา-เกียรติภัทรานนท์
นางสุชีรา เกียรติภัทรานนท์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์:

นางสาวศิวรินทร์-ธิวรรณ์
นางสาวศิวรินทร์ ธิวรรณ์

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

โทรศัพท์:

นางสาววิไล-เพ็งแข
นางสาววิไล เพ็งแข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์:

นางสาวณัฐมน-ปานเจริญ
นางสาวณัฐมน ปานเจริญ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์:

นายชัยวัฒน์-เจนสุขสถิตไพศาล
นายชัยวัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์:

นายวุฒินันท์-บุญวรรณ
นายวุฒินันท์ บุญวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์:

นางสาวพรสินี-งามเขียว
นางสาวพรสินี งามเขียว

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์:

นางสาวสุภิชา-เฉลิมทอง
นางสาวสุภิชา เฉลิมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์:

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน
นายสุขขี-บัวแก้ว
นายสุขขี บัวแก้ว

นายช่างเทคนิคอาวุโส

โทรศัพท์:

นายชุณหดล-วงศ์เรือง
นายชุณหดล วงศ์เรือง

วิศวกรชำนาญการ

โทรศัพท์:

นายสมชาย-คุ้มมณี
นายสมชาย คุ้มมณี

ผู้ช่วยวิศวกร

โทรศัพท์:

นายอนุวัฒน์-ยี่สุนเทศ
นายอนุวัฒน์ ยี่สุนเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์: